ข่าว (News)

ราชกิจจาฯ ประกาศต่ออายุกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 19 คน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 19 คนคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ

วันนี้ (7 ก.ย.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระโดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 ส.ค.2564 เห็นชอบให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งครบวาระ 1 ปี คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระจำนวน 19 คน 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ 10 ส.ค.2564 นายกรัฐมนตรี จึงให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ 

นายประสาน หวังรัตนปราณี
นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี
นายนภินทร ศรีสรรพางค์
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
นายสากล ม่วงศิริ
นายสรรเสริญ สมะลาภา
นายนราพัฒน์ แก้วทอง
พล.ต.ท.ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
นายธีระยุทธ วานิชชัง
นายชาญกฤช เดชวิทักษ์
นายทวี สุระบาล
นายทศพล เพ็งส้ม
นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา
นายเสกสกล อัตถาวงศ์
นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
นายอภิวัฒน์ ขันทอง
นายชื่นชอบ คงอุดม
นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ
ทั้งนี้ ลำดับที่ 1-3 ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.64 ลำดับที่ 4-6 ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.64 ลำดับที่ 7-18 ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค.64 และ ลำดับที่ 19 ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค.64 

Back to top button