ข่าว (News)

สนค.ระบุยุทธศาสตร์การค้าของชาติ ต้องสอดคล้องการเปลี่ยนแปลง

ผอ.สนค. ระบุ ยุทธศาสตร์การค้าของชาติต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของปท.ได้ในอนาคต
นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอยุทธศาสตร์การค้าของชาติ ว่า สนค. ให้ความสำคัญในการกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การค้าของชาติ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยมีความตั้งใจให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้นมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีแนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่จะขับเคลื่อนการค้าของไทยให้สามารถสร้างความโดดเด่น และนำพาให้ประเทศกลับมาเป็นผู้นำด้านการค้าการลงทุนที่เข้มแข็งยิ่งกว่าเดิม โดย สนค. ได้ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการค้า ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศ เพื่อจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ. 2565 – 2570

โดยในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกเกิดความผันผวน เปลี่ยนแปลง และเกิดสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ขึ้นมากมาย แม้ว่าจนถึงวันนี้สถานการณ์ทั่วโลกดูจะคลี่คลายลงมาก แต่โลกยังคงเผชิญกับ การเปลี่ยนแปลงในอีกหลายกระแส ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจการค้าของไทย ทั้งภาคการผลิต การส่งออก การบริโภคภายในประเทศ ทำให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการทุกระดับ ตลอดจนผู้บริโภค ต่างต้องปรับตัวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แม้ว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564 จนถึงปัจจุบัน และมีสัญญาณแสดงถึงความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นในต่างประเทศ ส่งผลให้ภาคการผลิตและการส่งออกของไทยเริ่มฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลก แต่ปัจจัยเหล่านี้ ก็เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องตระหนักถึง สถานการณ์และความไม่แน่นอน จึงต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button