ข่าว (News)

สธ.เข้มมาตรการเปิดเรียนต้องรับวัคซีนกว่า85%

สธ. เผยมาตรการ “Sandbox safety zone ในโรงเรียน แดงเข้มต้องตรวจ ATK 2ครั้งต่อสัปดาห์ และได้รับวัคซีนแล้วมากกว่าร้อยละ85
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย สธ. เปิดเผยถึงมาตรการ Sandbox ในโรงเรียน Sandbox safety zone in school ว่า มาตรการสำหรับ Sandbox safety zone in school ในโรงเรียน-กลับ-พื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่สีเขียว มาตรการคือ 1.เข้ม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 2. ในส่วนของ 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา โดยไม่ต้องตรวจคัดกรองแบบ Antigen Test Kit หรือ ATK ครูและบุคลากร ต้องรับวัคซีนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 และประเมินความเสี่ยง (TST) 1 วัน/สัปดาห์

– พื้นที่เฝ้าระวังสูงพื้นที่สีเหลือง มาตรการคือ 1.เข้ม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 2.ในส่วนของ 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา โดยต้องตรวจคัดกรองแบบ Antigen Test Kit หรือ ATK 1 ครั้ง / 2สัปดาห์ ครูและบุคลากร ต้องรับวัคซีนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 และประเมินความเสี่ยง (TST) 1 วัน/สัปดาห์

– พื้นที่ควบคุม พื้นที่สีส้ม มาตรการคือ 1.เข้ม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 2.ในส่วนของ 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา โดยต้องตรวจคัดกรองแบบ Antigen Test Kit หรือ ATK 1 ครั้ง / 2 สัปดาห์ ครูและบุคลากร ต้องรับวัคซีนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 และประเมินความเสี่ยง (TST) 2 วัน/สัปดาห์

– พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่สีแดง มาตรการคือ 1.เข้ม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 2. ในส่วนของ 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา 3.สถานประกอบกิจกรรมกิจการรอบรั้วสถานศึกษาในระยะ 10 เมตรต้องผ่านการประเมิน TST+COVID Free setting 4.School Pass สำหรับเด็กนักเรียนครูและบุคลากร และ 5.จัดกลุ่มนักเรียนต่อห้องเรียนขนาดปกติไม่ควรมีนักเรียนเกิน 25 คน โดยต้องตรวจคัดกรองแบบ Antigen Test Kit หรือ ATK 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ครู บุคลากร และนักเรียนต้องรับวัคซีนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85-100 และประเมินความเสี่ยง (TST) 3 วัน/สัปดาห์

– ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่สีแดงเข้ม ปฏิบัติตามมาตรการทั้ง 5 ข้อของพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดยต้องตรวจคัดกรองแบบ Antigen Test Kit หรือ ATK 2 ครั้ง/สัปดาห์ ครู บุคลากร และนักเรียนต้องรับวัคซีนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85-100 และประเมินความเสี่ยง (TST) ทุกวัน

 

สำหรับ 7 มาตการเข้มสำหรับสถานศึกษา ประกอบด้วย

1.สถานศึกษา ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานผลผ่าน MORCOVID

2.ทำกิจกรรมในรูปแบบ Small Bubble

3.จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ

4.จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกรดมาตรฐานได้แก่การระบายอากาศภายในอาคารการทำความสะอาดคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคและการจัดการขยะ

5.จัดให้มี School Isolation แผนประเชิญเหตุและมีการซักซ้อมอยากเคร่งครัด

6.ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนกรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคลและพาหนะโดยสารสาธารณะ

7.จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลผลการประเมิน TST ผลตรวจ ATK ภายใน 7 วัน และ หรือประเมิน การรับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวง ศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน

 

Sandbox safety zone in school ในโรงเรียนประจำ ต้องคำนึงและบริหารจัดการ โดยในส่วนของนักเรียน ครู และบุคลากร ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 1.นักเรียนที่จะเรียนแบบ On-site ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าโรงเรียน

2.ทำกิจกรรมในรูปแบบ Bubble & Seal

3.นักเรียน ครู และบุคลากร ต้อง ประเมินความเสี่ยงผ่าน TST

4.นักเรียน ครู และบุคลากร ต้องปฏิบัติตาม 6 มาตรการ (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)

5.ครูและบุคลากรเข้าถึงวัคซีนครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 85

6.ครูและบุคลากรสุ่มตรวจ ATK ทุก 14 วันหรือ1 เดือนต่อภาคเรียน

ทั้งนี้ต้อง จัดระบบการให้บริการอาหารนักเรียนตามหลักสุขาภิบาล ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด

ส่วนมาตรการดังกล่าวได้กำหนดครอบคลุมโรงเรียนทุกๆสังกัดหรือไม่ อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า ครอบคลุมโรงเรียนทุกสังกัด แต่ต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่แต่ละพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการดำเนินการ โรงเรียนต้องมีการเตรียมความพร้อมและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อก่อนเปิดเรียน

สำหรับชุดตรวจ ATK จะได้รับการจัดสรรจากรัฐอย่างไร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ทาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะกระจายชุดตรวจ 8.5 ล้านชุด ลงไปยังจังหวัดผ่านระบบสถานพยาบาลในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนร่วมกับโรงเรียนหากประเมินแล้วมีความเสี่ยงสามารถรับชุดตรวจได้

อย่างไรก็ตามซึ่งคาดว่าชุดตรวจจะเข้ามามากขึ้นและราคาจะมีการปรับลดลง ดังนั้น การจัดหาชุดตรวจของแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับการหารือร่วมกับระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและจังหวัด

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button