ข่าว (News)

ร่างพระราชบัญญัติการทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหาย ผ่านคะแนนเสียงของสภา 368-0

ร่างกฎหมาย 4 ฉบับเกี่ยวกับการทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหาย ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชัยชนะเพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งงดออกเสียง ขณะที่สมาชิกที่เหลือลงมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ ด้วยคะแนนเสียง 368 ถึง 0 ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบด้วย 34 หัวข้อที่ครอบคลุมหลากหลายแง่มุมในการจัดการกับการทุจริตของการบังคับบุคคลให้สูญหายและการทรมานในประเทศ ร่างกฎหมายแยกความแตกต่างของอาชญากรรมเหล่านี้และเรียกร้องให้มีการจัดการแยกกัน โดยถือเป็นกรณีพิเศษที่มีเขตอำนาจศาลที่มอบให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หลังจากการสอบสวนโดย DSI ร่างกฎหมายดังกล่าวจะผลักดันให้มีการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการทรมานและการบังคับให้สูญหายไปยังศาลอาญาเพื่อการทุจริตและการประพฤติมิชอบเพื่อพิจารณา ร่างกฎหมายครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพเหยื่อการทารุณกรรมและการทารุณกรรม ตลอดจนการลงโทษผู้กระทำความผิดที่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิด บทลงโทษที่เสนอโดยร่างกฎหมายฉบับนี้รวมอยู่ด้วยคือการยืนกรานว่าผู้บังคับบัญชาที่รับรู้ถึงการกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ล้มเหลวในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทรมานหรือการบังคับให้หายสาบสูญ ยังต้องรับผิดชอบและต้องรับโทษสำหรับส่วนร่วมในการละเมิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สมศักดิ์ เทพสุทิน ชื่นชมความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขร่างกฎหมายเหล่านี้เพื่อจัดการกับการละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในบางครั้งโดยการมีส่วนร่วมในการทรมานหรือเมื่อผู้ต้องสงสัยหรือผู้ที่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่หายตัวไปอย่างฉับพลันและลึกลับ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายทั่วโลก แหล่งข่าว: สำนักข่าวแห่งชาติของประเทศไทย

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button