ข่าว (News)

ข่าวต้นชั่วโมง 17.00 น.

“ชวน”เปิดการฝึกอบรม โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 8 ขอหลานๆทำหน้าที่ปวงชนชาวไทยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ร่วมมือสนับสนุนการทุจริต
 

 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 8 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ผู้นำเยาวชนกับการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต” ผ่านระบบออนไลน์ โดยนายชวน กล่าวถึงผู้นำเยาวชน ว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสดี ที่ได้เข้าร่วมอบรมขอให้หลานๆ ทำหน้าที่ปวงชนชาวไทย ตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ อาทิ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ และไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ เยาวชนที่ประสบความสำเร็จล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในระดับต่างๆ เพราะเชื่อว่าการมีผู้นำที่ดีจะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำยุคใหม่จึงควรเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก ตลอดจนการส่งเสริมบทบาทของผู้นำเยาวชนในการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต เยาวชนถือเป็นประชากรที่สำคัญที่สุดกลุ่มหนึ่งในสังคม ที่เป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเยาวชนในทุกด้าน โดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา บทบาทของเยาวชนต้องเป็นผู้ตามที่ดี เคารพกฎเกณฑ์ กติกา และหวังว่าเยาวชนที่เข้าอบรมทั้ง 31 มหาวิทยาลัย ต้องทำให้เกิดจิตสำนึก สร้างบ้านเมืองสุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button