ข่าว (News)

ราชกิจจาฯ ประกาศลดค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชน-จดทะเบียนสมรส

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง ให้ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสมรส-รับรองบุตร การทำบัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร และการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล เพื่อบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาด COVID-19 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564

วันที่ 17 ก.ย.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง 4 ฉบับ ได้แก่ ให้ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว, ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน, ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร และให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล


ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของประชาชน โดยข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 8 ม.ค.2564 ข้อ 2 ให้เขตพื้นที่ภัยที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 11/2564 หรือข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เป็นพื้นที่ประสบภัยที่จะได้รับการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว ตามประกาศนี้ ข้อ 3 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัวในเรื่องต่อไปนี้ ในเขตพื้นที่ตามข้อ 2 นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564 (1) การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละ 1 บาท (2) การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละ 1 บาท (3) การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้นรายละ 1 บาท


ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนในเรื่องต่อไปนี้ ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564 (1) การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ การแก้ไขชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 6 จัตวา (2) การออกใบแทนใบรับ (3) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร ตามมาตรา 10


ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรในเรื่องต่อไปนี้ ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564 (1) การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียน ตามมาตรา 6 (2) การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ตามมาตรา 14 (1) (3) การแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น ตามมาตรา 18 วรรคสาม (4) การแจ้งการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น ตามมาตรา 21 วรรคสี่ (5) การแจ้งการย้ายที่อยู่ ตามมาตรา 30/2 (6) การออกบัตรประจำตัวให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตามมาตรา 38/1 (7) การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านใหม่แทนฉบับเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย ตามมาตรา 39 วรรคสอง


ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคลฉบับละ 1 บาท ในเรื่องต่อไปนี้ ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564 (1) การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง (2) การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล (3) การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (4) การออกใบแทนหนังสือสำคัญตาม (1) (2) หรือ (3)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค.2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 ส.ค.2564

ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

Back to top button