ข่าว (News)

รัฐบาลไทยเตรียมเพิ่มงบประมาณการลงทุนปี 2565 อีก 90 พันล้านบาท (2.84 พันล้านดอลลาร์)

กรุงเทพฯ (NNT) – สำนักงบฯ ตั้งข้อสังเกตรัฐบาลไทยเตรียมเพิ่มงบประมาณการลงทุนอีก 87 พันล้านบาทในปีงบประมาณ 2022 ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทางการเงินและการคลังของรัฐ เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า จาก 87 พันล้านบาทที่รัฐบาลมีแผนจะเพิ่ม 2022 งบลงทุน 50-60 พันล้านมาจาก 500-พันล้าน -เงินกู้ยืมฉุกเฉินบาท ส่วนที่เหลือมาจาก 2022 งบประมาณการลงทุนของหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 2022 ซึ่งมีการใช้จ่ายภาครัฐ 3.1 ล้านล้านบาท คิดเป็น 81.9% ของ GDP รัฐบาลจะต้องกู้เงิน 99 พันล้านบาทเพื่อชดเชย การขาดดุล อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัตินี้กำหนดงบลงทุนไว้เพียง 624 พันล้านบาท ต่ำกว่าการขาดดุล 700 พันล้าน. ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลจะต้องเพิ่มงบประมาณการลงทุนกว่า พันล้านบาทเพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินและการคลังของรัฐ เนื่องจากงบประมาณการลงทุนต้องไม่น้อยกว่ายอดขาดดุลงบประมาณประจำปีของรัฐ

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button