ข่าว (News)

สนค.เผย 5 ยุทธศาสตร์ 9 แนวทางขับเคลื่อนการค้า

สนค. ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ เผยแพร่ข้อเสนอ 5 ยุทธศาสตร์ 9 แนวทางขับเคลื่อนการค้าของชาติ หลังระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ. 2565-2570 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 260 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน จากภารกิจสำคัญของ สนค. ในการกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การค้าของชาติ โดยมีความตั้งใจจะจัดทำยุทธศาสตร์การค้าที่มีทิศทางการพัฒนาชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และมีแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนการค้าไทยให้มีความโดดเด่น และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายในยุคปัจจุบัน จึงร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนิน “โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ. 2565-2570” โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การศึกษาสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการค้า และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านการค้าของประเทศ การประชุมระดมความคิดเห็นภาคประชาสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมทั้ง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ. 2565 – 2570 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564 จนถึงปัจจุบัน และการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางต่อข้อเสนอยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “การค้าไทยเข้มแข็ง เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน รองรับโอกาสการค้าโลก” ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ขับเคลื่อนการค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Foster Innovation and Technology)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้เข้มแข็ง (Enhance Trade Infrastructure and Ecosystem)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการค้าไทยสู่ตลาดโลก (Promote Thai Trade to Global Market)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ (Encourage Domestic Consumption)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ (Advance Human Capital)

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังได้ระบุแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติฯ สู่การปฏิบัติ 9 ข้อ คือ แนวทางที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันยุทธศาสตร์การค้าของชาติฯ แนวทางที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ สำหรับกำกับดูแลนโยบายการค้า เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณากำหนดนโยบายหรือให้ความเห็น แนวทางที่ 3 สร้างความเชื่อมโยง ระหว่างยุทธศาสตร์การค้าของชาติฯ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย รัฐบาล และแผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ แนวทางที่ 4 เชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐานยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนาสำคัญ ตลอดจนแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้ยุทธศาสตร์การค้าของชาติฯ เข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปนโยบายรัฐบาลและแผนระดับต่างๆ แนวทางที่ 5 จัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดลำดับความสำคัญของภารกิจหน่วยงานที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การค้าของชาติฯแนวทางที่ 6 เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้ภาคเอกชนนำประเด็นการพัฒนาสำคัญในยุทธศาสตร์การค้าของชาติพิจารณาประกอบการจัดทำแผนลงทุนทางธุรกิจ แนวทางที่ 7 สร้างสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยกำหนดให้มีการผลักดันปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญ แนวทางที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกที่ชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ที่ชัดเจนสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าของชาติฯ ในระดับประเทศและในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางที่ 9 เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วน ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าของชาติฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สนค. จะเร่งนำข้อเสนอทั้งหมดที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ มาพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนงานโครงการและรายละเอียดอื่นๆ ที่จะนำไปสู่ยุทธศาสตร์การค้าชาติและแนวทางการขับเคลื่อนฉบับสมบูรณ์ต่อไป

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button