ข่าว (News)

ข่าวต้นชั่วโมง 20.00 น.

“รมว.ตรีนุช” เร่งปรับหลักสูตรอาชีวะเพิ่มคุณภาพทักษะทั้งระบบ รับการเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานการผลิตยุคใหม่
 

 

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกของอาชีพที่มีอาชีพใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น และมีความคาดหวังว่านักเรียน นักศึกษาต้องปรับตัวได้ทันกับโลกของอาชีพที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้

และคาดว่าเราต้องอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 ไปอีกระยะหนึ่งจากการที่ตนได้ลงพื้นที่ติดตาม การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้เรียนสถานศึกษา และประชาชนว่า มีนักเรียนนักศึกษา ออกกลางคันเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุหนึ่ง คือความแข็งตัวของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้เรียน มีคุณภาพ มีสมรรถนะสูงสุด ตรงตามที่สถานประกอบการ หรือ ตลาดแรงงานต้องการ

ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทบทวนเรื่องการจัดการเรียนการสอนอของอาชีวศึกษาทั้งระบบตั้งแต่ตัวหลักสูตรระดับปวช. ปวส.การจัดการเรียนรู้ การจัดเวลาเรียน การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ การฝึกอาชีพการประเมินผลการเรียนรายวิชา ตลอดจนการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี รวมถึงเรื่องสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนสายวิชาชีพ สามารถจบออกไปอย่างมีคุณภาพ มีสมรรถนะสูงสุดตรงตามที่สถานประกอบการรือตลาดแรงงานต้องการ และที่สำคัญสามารถเรียนจนจบหลักสูตร โดยไม่ออกจากหลักสูตรกลางคัน ซึ่งการปรับปรุงนี้ควรจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันใช้ในปีการศึกษา 2565 นี้

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button