กีฬา (sport)

รมว.คมนาคม ออกรายการ จูงใจ ไม่จูงใจ ตามนโยบายเลิกใช้รถ

กระทรวงกล่าวว่าสิ่งจูงใจและการไม่จูงใจเหล่านี้รวมกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เจ้าของรถทิ้งรถเก่าและรถที่ก่อมลพิษซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการใช้เชื้อเพลิงที่สูงขึ้น กระทรวงคมนาคมทางถนนและทางหลวงได้ออกรายการสิ่งจูงใจและการลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการทิ้งรถเมื่อวันอังคาร แรงจูงใจและแรงจูงใจเหล่านี้รวมกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เจ้าของรถทิ้งรถเก่าและรถที่ก่อมลพิษซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการใช้เชื้อเพลิงที่สูงขึ้น “เพื่อเป็นแรงจูงใจ จะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถใหม่ ซึ่งซื้อภายใต้อำนาจของหนังสือรับรองการฝากเงิน (CoD) ที่ออกโดยโรงคัดแยกซากรถที่จดทะเบียนสำหรับรถที่ถูกทิ้ง ตามแถลงการณ์ของกระทรวงฯ ระบุว่า 1) การเพิ่มค่าธรรมเนียมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการต่ออายุใบรับรองสมรรถภาพสำหรับรถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 15 ปี 2) การเพิ่มค่าธรรมเนียมการรับรองสมรรถภาพสำหรับยานพาหนะขนส่งมากกว่า อายุ 15 ปี 3).ขึ้นค่าทะเบียนรถส่วนบุคคล (รถไม่ขนส่ง) ที่มีอายุเกิน 15 ปี เสนองบสหภาพฯ พ.ศ. 2564-22 รมว.คลัง Nirmala Sitharaman เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ประกาศเลิกใช้รถโดยสมัครใจ นโยบายเลิกใช้รถเก่าและรถไม่เหมาะสม โดยรถยนต์ส่วนบุคคลจะเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพในศูนย์อัตโนมัติหลังจาก 20 ปีในขณะที่รถเพื่อการพาณิชย์จะเข้ารับการทดสอบ หลังจาก 15 ปี

Back to top button