ข่าว (News)

ข่าวต้นชั่วโมง 20.00 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่ง ช่วยเหลือฟื้นฟูสถานประกอบกิจการหลังน้ำลด ด้วยเงินกองทุนความปลอดภัยฯ
 

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ มีสถานประกอบกิจการและลูกจ้างได้รับผลกระทบหลายแห่ง ซึ่งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือ พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ใช้แรงงานและประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ซึ่งได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าไปตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่ประสบปัญหาอุทกภัย และขอความร่วมมือจากนายจ้างให้ผ่อนผันเวลาทำงาน หรืออนุญาตให้ลูกจ้างที่ไม่สามารถมาทำงานได้ตามปกติสามารถหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา

ทั้งนี้ การดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากน้ำลด กระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กสร. นำเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมาให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี และปลอดเงินต้นในปีแรก เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบกิจการสามารถกู้ยืมไปฟื้นฟูกิจการหลังน้ำลดและนำไปเป็นเงินทุนในการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการผลิตหรือดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างปลอดภัย

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กรมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ที่ประสบภัยอุทกภัย เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญและแก้ไขสถานการณ์ บรรเทาความเดือดร้อนและความสูญเสียกับนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button