ข่าว (News)

หนี้ครัวเรือนไทยเกินครึ่งเป็นหนี้ดี กระทรวงการคลังกล่าว

กรุงเทพฯ (NNT) – แม้ว่าหนี้ครัวเรือนของไทยจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากวิกฤต COVID- หนี้ครัวเรือนใน หลายประเทศก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน หนี้ครัวเรือนทั่วไปมากกว่าครึ่งเป็นหนี้ที่ดี รวมทั้งสินเชื่อบ้านและสินเชื่อธุรกิจ รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ชำระหนี้เจ้าหนี้อย่างต่อเนื่อง ที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (อ.ส.ค.) วุฒิพงษ์ จิตตตังสกุล กล่าวว่า วันนี้สถานการณ์ COVID- ส่งผลให้ เศรษฐกิจหดตัว 2020 ยกระดับหนี้ครัวเรือนเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็น 82 ร้อยละ 6 ในไตรมาสที่ 3 ของปีที่แล้ว ตัวเลขนี้คำนวณโดยใช้อัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศในหน่วย 2020 ซึ่งติดลบ 6.1 เปอร์เซ็นต์ ประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย นอร์เวย์ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ แคนาดา เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ก็ประสบกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน อัตราส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เพิ่มขึ้นระหว่าง 84.5 เปอร์เซ็นต์ และ 97.1 เปอร์เซ็นต์. หนี้ครัวเรือนของไทยมากกว่าครึ่งเป็นหนี้ที่ดี เนื่องจากประชาชนได้รับเงินกู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต ร้อยละสามสิบสี่อยู่ในสินเชื่อที่อยู่อาศัย 18 ร้อยละสำหรับการบริโภคส่วนบุคคล 18 ร้อยละอยู่ในสินเชื่อธุรกิจและ 13 ร้อยละเป็นสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่วิกฤต COVID- รัฐบาลและธนาคารกลางได้ออกมาตรการบรรเทาหนี้เช่น ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ระงับการชำระหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ย ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ และยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ย ส่งผลให้ลูกหนี้ส่วนใหญ่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ตามปกติ ในขณะที่จำนวนผู้ขอความช่วยเหลือลดลง เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น คาดว่าหนี้ครัวเรือนจะลดลง ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : ปราภรณ์ ประพรกุล ผู้เขียน : ธารินทร์ อังสกุล สำนักข่าวและประชาสัมพันธ์แห่งชาติ : http://thainews.prd.go.th Source link

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button