ข่าว (News)

การค้าข้ามพรมแดนคาดว่าจะเติบโตได้ถึง 3-6%

กรุงเทพฯ (NNT) – การค้าข้ามพรมแดนของไทยคาดว่าจะฟื้นตัวเติบโต 3-6% ในปีนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจาก COVID- การกระจายวัคซีนและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กีรติ รัชชาโน กล่าวว่า การค้าระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงการค้าทางผ่าน มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด 1.36 เป็น 1.40 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1.31 ล้านล้านบาท 2020 นายกีรติกล่าวว่าปัจจัยเสี่ยงหลักที่อาจขัดขวางการเติบโตของการค้าชายแดนคือความวุ่นวายทางการเมืองในเมียนมาร์ซึ่งจะทำให้กำลังซื้ออ่อนแอลงและทำให้การขนส่งสินค้าล่าช้า ลิงค์ที่มา

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button