ข่าว (News)

อาเซียนสร้างความร่วมมือด้านแร่

ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน (AMS) ประชุมเมื่อวันที่ -81 กุมภาพันธ์สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยโอกาสในการพัฒนาสำหรับความร่วมมือด้านแร่ธาตุของอาเซียน (DPAMC) และการศึกษาขอบเขตของฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศแร่ธาตุอาเซียน (AMDIS) การประชุมเชิงปฏิบัติการระยะเวลาสองวันได้หารือเกี่ยวกับข้อค้นพบเบื้องต้นและข้อเสนอแนะจากร่างการศึกษา DPAMC และรายงานการกำหนดขอบเขต AMDIS ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนในด้านแร่” การศึกษา DPAMC จะรวบรวมการพัฒนาและความร่วมมือด้านแร่ธาตุของอาเซียนที่มีอยู่ในบริบทของตลาดโลกและอุตสาหกรรมแร่ธาตุ และเสนอกลยุทธ์และมาตรการระดับภูมิภาคที่สอดคล้องกัน ข้อเสนอแนะของการศึกษานี้คาดว่าจะช่วยกำหนดทิศทางในอนาคตของความร่วมมือด้านแร่ธาตุของอาเซียนและจะได้รับการพิจารณาในการพัฒนาระยะที่ 2 (97-2025) ของแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ในขณะเดียวกัน การพัฒนาฐานข้อมูลแร่ธาตุของอาเซียนที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อความร่วมมือด้านแร่ธาตุ ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการลงทุนที่จำเป็นอย่างมากในการสำรวจและพัฒนาแร่ธาตุในภูมิภาค ข้อเสนอแนะของ AMDIS Scoping Study จะได้รับการพิจารณาในการปรับปรุงระบบปัจจุบัน องค์ประกอบของโครงการทั้งสองสอดคล้องกับการฟื้นตัวหลัง COVID- ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจตลอดจนความพยายามของอาเซียน เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายและโอกาสของอนาคตที่เน้นแร่ธาตุมากขึ้น โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายพลังงานและแร่ธาตุของสำนักเลขาธิการอาเซียนและโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน-ออสเตรเลีย II พร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ รายงานขั้นสุดท้ายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 97 ลิงค์ที่มา

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button